LASTA - Lietuvos artroskopijos ir sporto traumatologijos asociacijaLietuvių English
NAUJIENOSĮVYKĘ RENGINIAIKONTAKTAI
Įstatai

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI (PROJEKTAS)

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI (PROJEKTAS) 

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 1 psl.

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS

Į S T A T A I

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos artroskopijos chirurgų asociacija (toliau – Asociacija) – tai savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis juridinius ir fizinius asmenis, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams, juos ginti bei tenkinti kitus narių viešuosius interesus. Savo veikloje Asociacija gali naudoti pavadinimo santrumpą - Lietuvos artroskopijos asociacija.

1.2. Asociacijos pavadinimas: Lietuvos artroskopijos chirurgų asociacija.

1.3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.4. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiaisaktaisir šiais įstatais. Asociacija yra ne pelno organizacija.

1.5. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris pagal savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.6. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, pavadinimą,sąskaitasbankuose antspaudą su savo pavadinimu bei kitą reikalingą atributiką.

1.7. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmaisiais finansiniais metais yra laikomas laikotarpis nuo Asociacijos įsteigimo dienos iki finansinių metų pabaigos.

1.8. Asociacija turi teisę vienytis į sąjungą su kitomis asociacijomis ir stoti į tarptautines organizacijas, jei jų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, LR asociacijų ir kitiems įstatymams.

1.9. Asociacija įsteigta neribotam laikui.

1.10. Asociacijos buveinės adresas: Eivenių g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika.

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Asociacija įsteigta siekiant sudaryti palankesnes sąlygas visapusiškam artroskopijos chirurgijos kaip gydymo ir diagnostikos metodo vystymui bei tobulinimui Lietuvoje, suvienyti Lietuvos gydytojus, dirbančius artroskopijos chirurgijos srityje, mokslinėmis bei informacinėmis publikacijomis apie savo veiklą plačiai informuoti medikus Lietuvoje ir už jos ribų, organizuoti artroskopijos specialistų kvalifikacijos kėlimą bei kitą veiklą, sprendžiant artroskopinės pagalbos problemos, siekti, kad Asociacija būtų priimta į tarptautinę artroskopijos asociacijų draugiją.

2.2. Prioritetine veiklos sritimi Asociacija pripažįsta artroskopijos chirurgijos kaip gydymo ir diagnostikos metodo vystymą ir tobulinimą Lietuvoje.

2.3. Asociacijos veiklos tikslai, yra tiesiogiai susiję su artroskopijos chirurgija. Savo tikslams ir uždaviniams pasiekti Asociacija vykdo šias funkcijas:

2.3.1. koordinuoja Asociacijos narių veiklą;

2.3.2. atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei organizacijomis visais klausimais;

2.3.3. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms dėl Asociacijos narių teisėtų interesų įgyvendinimo;

2.3.4. organizuoja seminarus,mokymusir konsultacijas artroskopijos chirurgijos tema bei juose dalyvauja;

2.3.5. plėtoja ryšius su medikais Lietuvos respublikoje ir už jos ribų, visomis teisėtomis informavimo priemonėmis skleidžia informaciją apie artroskopijos chirurgijos pasiekimus, Asociacijos veiklą;

2.3.6. vienija Lietuvos gydytojus, dirbančius artroskopijos srityje;

2.3.7. platina ir populiarina artroskopijos sąnarių chirurgiją kaip gydymo metodą;

2.3.8. dalyvauja kitų Lietuvos ar užsienio rengėjų organizuojamuose suvažiavimuose, konferencijose, seminaruose, artroskopijos tema;

2.3.9. dalyvauja bendruose su kitais Lietuvos ar užsienio medikais projektuose artroskopijos tema;

2.3.10. organizuoja kvalifikacijos kėlimą bei kitą veiklą, sprendžiant artroskopinės pagalbos problemas Lietuvos Respublikoje;

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 2 psl.

2.3.11. diegia praktikoje pažangius ir progresyvius sąnarių diagnostikos ir gydymo būdus;

2.3.12. kartu su Sveikatos apsaugos ministerija sprendžia licencijų verstis privačia praktika artroskopijos chirurgijos srityje išdavimo kriterijus bei kitus su tuo susijusius klausimus.

2.4. Pagrindinės Asociacijos veiklos rūšys:

 • 91.1 - Verslininkų, darbdavių ir profesinių organizacijų veikla;
 • 91.33 - Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
 • 80.42 - Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
 • 85.32 - Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu;
 • 93.04 - Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

2.5. Veiklos rūšys:

 • 22.11 - Knygų leidyba;
 • 22.12 - Laikraščių leidyba;
 • 22.13 - Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
 • 22.15 - Kita leidyba;
 • 22.21 - Laikraščių spausdinimas;
 • 36.63.10 - Vaizdiniųmokymopriemonių gamyba;
 • 52.48 - Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 • 52.48.90 - Kita specializuota mažmeninė prekyba;
 • 52.63 - Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
 • 74.40 - Reklama;
 • 74.87 - Kita, niekur kitur neprskirta, verslo veikla;
 • 74.87.20 - Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

2.6. Asociacija turi teisę vykdyti ir kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatymams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

 1. 3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija, įgyvendindama įstatuose numatytus veiklos tikslus ir uždavinius, turi teisę:

3.1.1. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą jį valdyti, naudoti ir disponuoti;

3.1.2. sudarytisutartisir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.3. steigti filialus, atstovybes, įmones, organizacijas ir fondus įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.4. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.1.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

3.1.6. jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų;

3.1.7. stoti į tarptautines organizacijas.

3.2. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros paramos tikslus).

3.3. Asociacijos veiklos ribojimai nustatyti LR Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 2 punkte.

3.4. Asociacija turi atskirą balansą vykdo buhalterinęapskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

4. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su artroskopijos chirurgija bei 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, įgiję aukštąjį medicininį išsilavinimą ir besidomintys artroskopijos chirurgija. Jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys Asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu

4.2. Nariai į Asociaciją priimami Asociacijos prezidento sprendimu, pateikus rašytinįprašymąsu pasižadėjimu laikytis Asociacijos įstatų. Prezidentas, sprendimą priima per 5 darbo.

4.3. Naujas narys laikomas priimtu, kai stojantysis narys užpildo prezidento parengtą narioanketą,raštususipažįsta su Asociacijos vidaus tvarkos taisyklėmis, bei sumoka stojamąjį įnašą.

4.4.? Kiekvienam Asociacijos nariui per 15 kalendorinių dienų, nuo įstojimo į Asociaciją, išduodamas Asociacijos nariopažymėjimas, kuris, išstojus iš Asociacijos ar kitais pagrindais netekus Asociacijos nario status, turi būti grąžinamas.

4.5. Asociacijos nariai (toliau – nariai) turi šias teises:

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 3 psl

.

4.5.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

4.5.2. rinkti ir būti išrinktu į valdymo organus;

4.5.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4.5.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.5.5. bet kada kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.5.6. dalyvauti Asociacijos renginiuose;

4.5.7. teikti pasiūlymus Asociacijos valdymo organams;

4.5.8. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

4.5.9. kitas teisėsaktuosenustatytas teises.

4.6. Kiekvienas narys turi teisę susipažinti su visų Asociacijos narių sąrašu, kuris privalo būti Asociacijos

buveinėje, Asociacijos filialuose ir atstovybių buveinėse.

4.7. Asociacijos narių pareigos:

4.7.1. laikytis Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų;

4.7.2. visokeriopai paremti Asociacijos veiklą;

4.7.3. laiku mokėti nustatytus mokesčius;

4.7.4. vykdyti įsipareigojimus bei tarpusaviosusitarimusAsociacijai;

4.7.5. laikytis Asociacijos vidaus tvarkos taisyklių, kitų Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisėsaktamsneprieštaraujančių Visuotiniu narių susirinkimu patvirtintų narių veiklą reglamentuojančių nuostatų.

4.8. Asociacijos narystės netenkama:

4.8.1. nariui savanoriškai (raštiškupareiškimuprezidentui) išstojus iš Asociacijos;

4.8.2. Asociacijos narių susirinkimui balsų dauguma priėmus nutarimą pašalinti narį iš Asociacijos, jeigu jis:

4.8.2.1. nesilaiko įstatų;

4.8.2.2. nemoka mokesčių;

4.8.2.3. nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai;

4.8.2.4. iš jo LR įstatymu nustatyta tvarka atimta teisė užsiiminėti medicinos praktika.

4.9. Pageidaujant išstoti iš Asociacijos narys, turiraštupateikti prezidentuiprašymąapie ketinimą išstoti iš Asociacijos. Prezidentas sprendimą priima per 5 darbo dienas. Prezidentui priėmus patvirtinantį sprendimą, apie nario išstojimą tą pačią dieną narių sąrašuose daroma atžyma apie nario statuso netekimo priežastį.

4.10. Narių sąrašai pildomi kiekvieną kartą priėmus naują narį ir atnaujinami prieš kiekvieną visuotinį narių susirinkimą. Į atnaujintus Asociacijos narių sąrašus narių statuso iki jų atnaujinimo netekę nariai netraukiami.

4.11. Pasiūlymą pašalinti narį iš Asociacijos Prezidentui gali pateikti bet kuris Asociacijos narys raštu. Prezidentas, išsiaiškinęs pašalinimo pagrįstumą, siūlymą teikia visuotiniam narių susirinkimui.

4.12. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydis ir narių mokesčių dydis, jų mokėjimo tvarka bus nustatyta atskiru dokumentu.

 

5. ASOCIACIJOS ORGANAI

5.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareiga ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Asociacijos organai yra šie:

5.2.1. visuotinis narių susirinkimas;

5.2.2. valdymo organas – prezidentas, bei kolegialus valdymo organas – valdyba.

5.2.3 valdyba dvejų metų laikotarpiui formuojama ne mažiau iš 5 narių. Valdybos nariai renkami atviru balsavimu. Išrinktu laikomas pretendentas, surinkęs ne mažiau kaip 50% rinkimuose dalyvavusių narių balsų.

5.3. Asociacijos organai privalo veikti atstovaudami tik Asociacijos ir jos narių interesus, veikti Asociacijos ir jos narių naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisėsaktųir vadovautis Asociacijos įstatais. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ir yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams bei pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisėsaktųnuostatas.

5.4. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ieškinį dėl Asociacijos organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti nariai, kreditoriai, kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 4 psl.

.

6. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti Asociacijos prezidentui spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas:

6.2.1. keičia Asociacijos įstatus;

6.2.2. skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos Prezidentą, valdybos narius;

6.2.3. skiria (renka) ir atšaukia revizijos komisiją bei nustato revizijos paslaugų apmokėjimo sąlygas, audito įmonę bei nustato nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.2.4. tvirtina ilgalaikes Asociacijos programas;

6.2.5. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką ir galiojimo terminus;

6.2.6. išklauso prezidentoataskaitąapie Asociacijos veiklą, tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

6.2.7. nustato Asociacijos vidaus kontrolės tvarką;

6.2.8. priima sprendimus apie narių pašalinimą iš Asociacijos;

6.2.9. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.2.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

6.2.11. sprendžia kitus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

6.3. Visuotiniame narių susinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariais. Dalyvauti ir pasisakyti be balso teisės susirinkime gali ir Asociacijos prezidentas, jei jis ir nėra narys.

6.4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma, t.y. kai už sprendimą gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš". Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Sprendimams dėl šių įstatų6.2.1. ir6.2.9. punktų priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių ar jų atstovų balsų.

6.5. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia ir organizuoja Asociacijos prezidentas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.6. Prezidentaspranešimusapie vyksiantį susirinkimą, nurodant susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę Asociacijos nariams įteikia pasirašytinai ar išsiunčia registruotulaiškune vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

6.7. Jei susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio narių susirinkimo, turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį Asociacijos narių susirinkimą turi būti pranešta pasirašytinai ar registruotaislaiškaisne vėliau, kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio susirinkimo.

6.8. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei visi Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.

6.9. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių.

6.10. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to įteisiną kreipėsi Asociacijos narys.

6.11. Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami.

 

 

 

 

7. ASOCIACIJOS VALDYMAS

7.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Taip pat sudaromas vienasmenis valdymo organas – prezidentas (kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas) bei kolegialus valdymo organas – valdyba.

7.2. Asociacijos valdyba:

- veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

- savarankiškai sprendžia organizacinius, ūkinius, finansinius klausimus;

- rengia ir tvirtina administracijos bei vidaus darbo tvarkos reglamentą;

- formuoja Asociacijos veiklos strategiją bei prioritetus, vykdo Asociacijos operatyvią veiklą;

- Asociacijos vardu sudaro sandorius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

- laiku organizuoja Asociacijos narių visuotinius susirinkimus;

- rengia praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitas;

- tvirtina renginių išlaidų sąmatas, tikslingai naudoja Asociacijos finansinius išteklius;

- nustatyta tvarka atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, atstovauja Asociaciją visose kitose institucijose;

- atstovauja Asociacijai teisme, arbitraže, trečiųjų teisme bei kituose organuose;

- skatina ir skiria nuobaudas administracijos ir kitiems darbuotojams, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos ir kitų padalinių darbą;

- rengia visuotinius narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie Asociacijos veiklą bei kitą, reikalingą informaciją darbotvarkės klausimams spręsti;

- samdo ir atleidžia darbuotojus, nustato jiems pareiginius atlyginimus;

- skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą ir (ar) pateikimą;

- organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

- priima naujus narius į Asociaciją;

- Asociacijos vardu įgyja ar nuomoja Asociacijai reikalingas patalpas, įrengimus ar kitą turtą, taip pat žaliavas, medžiagas, kultūrines ir kitas gėrybes;

- svarsto ir teikia pasiūlymus visuotiniam narių susirinkimui dėl narių pašalinimo iš Asociacijos;

- priima nutarimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, skiria ir atšaukia filialo ar atstovybių valdymo organus, tvirtina filialų, atstovybių nuostatus.

- Apie Asociacijos prezidento išrinkimą ar atšaukimą visuotinio narių susirinkimo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša juridinių asmenų registrui.

- svarsto kitus Asociacijos klausimus;

- sudaro komisijas atskiriems klausimams spręsti bei tirti;

7.3. Valdybos posėdžiai šaukiami pagal reikalą, bet ne rečiau kaip du kartus metuose.

7.4. Asociacijos Prezidentas vadovauja Valdybos veiklai, šaukia Valdybos posėdžius, pasirašo Asociacijos dokumentus, atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, valdžios institucijomis bei kt. Kai Valdybos narys negali tęsti savo darbo iki kadencijos pabaigos, Valdyba turi teisę tam laikotarpiui paskirti naują narį vakuojančiai vietai užimti.

7.5. Už Asociacijos veiklą atsako Asociacijos Valdyba ir prezidentas.

7.6. Asociacijos vadovą bei valdybos narius skiria ir atleidžia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas dvejiems metams.

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 5 psl.

8. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

8.2. Asociacijos filialas ir atstovybė neturi juridinio asmens teisių. Asociacija atsako už filialo ir atstovybės prievoles, o filialas ir atstovybė - pagal Asociacijos prievoles.

8.3. Asociacijos filialas ar atstovybė steigiami ir jų veikla nutraukiama Asociacijos Prezidento sprendimu. Asociacijos Prezidentas skiria ir atšaukia filialo ar atstovybių valdymo organus, tvirtina filialų, atstovybių nuostatus. Asociacijos filialų skaičius neribojamas.

9. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

9.1. Apie šaukiamą visuotinį Asociacijos narių susirinkimą, pakartotinį narių susirinkimą, bei kiti Asociacijos nariams skelbtinipranešimai, jei pagal šiuos Įstatus ar galiojančius įstatymus nereikalaujama kitaip, skelbiami kiekvienam nariui šiuose Įstatuose ir (ar) įstatymuose nurodytais terminais pasirašytinai arba išsiunčiantpranešimąregistruotu laišku.

9.2. Asociacijospranešimaiapie reorganizavimo sąlygų sudarymą, pertvarkymą, likvidavimą ir kitus įstatymu nustatytus (viešipranešimai) turi būti skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas" Lietuvos Respublikos teisėsaktųnustatyta tvarka ir terminais.

9.3 Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

10. ASOCIACIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

10.1. Asociacijos nariuiraštupareikalavus, Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybėsataskaitų, Asociacijos veiklos įskaitų. revizijos komisijos išvadų beiataskaitų, auditoriaus išvadų beiataskaitų, jeigu tokios

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 6 psl.

yra parengtos, visuotinių narių susirinkimųprotokolų, Asociacijos narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti forminamasraštu, jei to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

10.2. Su praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklosataskaitagali susipažinti visi to pareikalavusieji fiziniai ir juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo raštiško jų pareikalavimo, Asociacijos prezidentas privalo sudaryti galimybę tokiam asmeniui pateikti kopiją Asociacijos buveinėje ir (ar) kitais būdais susipažinti su veiklos atskaita. Atlyginimas už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo sąnaudų.

10.3. Asociacijos dokumentai bei jų kopijos, kita informacija nariams pateikiami neatlygintinai.

11. LĖŠŲ IR PAJAMŲ BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

11.1. Asociacija gali nuosavybės ar bet kuriomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus , taip pat labdaros ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

11.2. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jei asmuo tokius tikslus nurodė. Šie pinigai laikomi atskirojesąskaitoje, sudarant išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisėsaktuosear pinigus davęs asmuo to reikalauja.

11.3. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei juos duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

11.4. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš 11.5 punkte numatytų lėšų šaltinių, išskyrus valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšas.

11.5. Asociacijos pajamų šaltiniai:

11.5.1. narių stojamieji bei nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

11.5.2. Asociacijos komercinės-ūkinės veiklos, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams, pajamos;

11.5.3. fizinių ir juridinių asmenų parama bei kitos neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

11.5.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

11.5.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Asociacijos lėšas;

11.5.6. skolintos lėšos, įstatymų nustatyta tvarka;

11.5.7. kitos teisėtos lėšos.

11.6. Asociacija laiko savo pinigines lėšas banko įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas pagal galiojančią tvarką. Lėšos iš Asociacijossąskaitųpervedamos ir išmokamos prezidento nurodymu.

11.7. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojami jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Asociacijos nariams.

11.8. Asociacijos buhalterinęapskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

11.9. Asociacijos revizija atliekama, kai visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą atlikti reviziją ir išrenka revizijos komisiją. Asociacijos prezidentas privalo užtikrinti, kad revizijos komisijai būtų pateikti visi revizijai reikalingi asociacijos dokumentai. Asociacijos auditas atliekamas teisės aktų. reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka. Asociacijos prezidentas privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visisutartyjesu audito įmone nurodytam patikrinimui būtini Asociacijos dokumentai.

11.10. Valstybės ar savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Asociacijos veiklą.

11.11. Asociacijos vidaus kontrolės tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

12. ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

12.1. Įstatų pakeitimo ir papildymo klausimus sprendžia visuotinis narių susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti ar papildyti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo ar prezidentas.

LIETUVOS ARTROSKOPIJOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI 7 psl.

12.2 Pakeisti Asociacijos įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

Naujos redakcijos įstatai priimti 2005 metų vasario 25 dieną visuotiniame asociacijos narių susirinkime.

Lietuvos artroskopijos chirurgų asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotasis asmuo:

Rimtautas Gudas 

REMĖJAI
osteca
2015 © “LASTA” - Lietuvos artroskopijos ir sporto traumatologijos asociacija. Visos teises saugomos | sprendimas webmod: Svetainių kūrimas